W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


1. Definicje

System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający, Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.


Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.


Biuro Touroperatorskie - jest to przedsiębiorstwo / biuro podróży, które na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową usługę, tj. wycieczkę pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek. Tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Przez Biura Touroperatorskie, na potrzeby niniejszego regulaminu, uważa się również linie lotnicze oraz innych przewoźników. Biura Touroperatorskie zamiennie nazywane są Organizatorami.


Serwis – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury zawarcia umowy zakupu wycieczek turystycznych oraz biletów spośród ofert przedstawionych przez Biura Touroperatorskie. Serwis umożliwia jedynie złożenie wstępnej rezerwacji wybranej przez Użytkownika oferty.


Impreza Turystyczna - to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólnym programem oraz ceną i trwające ponad dobę. Przedsiębiorcy świadczący usługi w ramach Imprezy Turystycznej podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki.


2. Postanowienia ogólne


2.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „PTH Supertour Sp. z o.o.” lub „Supertour”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.


2.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PTH Supertour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem serwisu www.supertour.pl (zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


2.3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy PTH Supertour Sp. z o.o. a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu rezerwacyjnego, do przestrzegania niniejszego regulaminu.


2.4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046068, NIP: 526-030-17-64, REGON: 006471321. PTH Supertour Sp. z o.o. jest agentem Grupy Lufthansa City Center tworzącej międzynarodową sieć biur podróży na zasadzie franchisingu.


3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.


3.1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać wycieczki turystyczne, pobyty w hotelach oraz bilety lotnicze znajdujące się w ofercie różnych Biur Touroperatorskich współpracujących z Supertour, a następnie dokonać wstępnej rezerwacji i zakupić Imprezę turystyczną, pobyt w hotelu lub bilet lotniczy
3.2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


4. Ograniczenia odpowiedzialności


4.1. Dane zawarte w Serwisie są danymi uzyskanymi od Biur Touroperatorskich. Supertour nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub kompletność. Faktyczna dostępność danej Imprezy Turystycznej lub biletu musi zostać potwierdzona w danym Biurze Touroperatorskim, odpowiedniej linii lotniczej lub u odpowiedniego przewoźnika. Supertour nie ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną, usługą przewozu, lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www.supertour.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który bezpośrednio zawarł umowę z Użytkownikiem.
4.2. Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe i wizowe w krajach, które tego wymagają jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego a następnie nabywającego usługi za pośrednictwem Serwisu. Na prośbę Użytkownika Supertour służy informacją dotyczącą warunków wizowych oraz pomocą przy załatwianiu formalności związanych z procedurami wizowymi, nie odpowiada jednak za ich rezultat, w szczególności Supertour nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.


5. Dokonanie rezerwacji


5.1. Użytkownik dokonując wstępnej rezerwacji Imprezy Turystycznej oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakup biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze oraz inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.
5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osoby, na którą wstępna rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania zakupionej za pośrednictwem Serwisu usługi z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej wstępnej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym lub innych przyczyn, za które Supertour nie ponosi odpowiedzialności, dokonana przez Użytkownika zapłata całości lub części ceny podlega zwrotowi przez właściwe Biuro Touroperatorskie zgodnie z umową zawartą z Biurem Touroperatorskim.
5.3. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


6. Płatności


6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją, a datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej możliwe są dwa rodzaje płatności:
- płatność częściowa w ratach – zaliczka wyrażona procentowo wg Ogólnych Warunków Umów Biur Touroperatora ( zazwyczaj do ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej)
- płatność jednorazowa (gdy do rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 40 dni)


7. Zmiany usług i cen przez Organizatora


7.1. Supertour oświadcza, iż z reguły każdy Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i Płatności danego Organizatora. Supertour nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych przyczyn, za które Biuro Touroperatora nie ponosi odpowiedzialności, to usługodawca lub Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Użytkownik może zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w zakresie jego rezygnacji z uczestnictwa w całości lub części imprezy turystycznej.


8. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników


8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.
8.2. Dokonanie zmian lub anulowania rezerwacji możliwe jest poprzez wysłanie na piśmie zlecenia (podając imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji) na adres e-mail turystyka@supertour.pl.


9. Reklamacje


9.1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej za pośrednictwem Serwisu Imprezy Turystycznej.
9.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej.
9.3. Reklamacje związane z jakością obsługi Supertour należy składać na adres Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i wysłać na adres mailowy: turystyka@supertour.pl. Supertour rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.


10. Ochrona danych osobowych


10.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane przez Supertour zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr. 133 poz. 883) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biura Touroperatorów.
10.2 Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Supertour w celach świadczenia usług przez Serwis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.


11. Obsługa po sprzedaży


11.1. W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z konsultantem Supertour i uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.
11.2. Na minimum 24 godziny przed datą wyjazdu / wylotu Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem lub bezpośrednio z konsultantem Supertour aby potwierdzić godziny wyjazdu / wylotu.


12. Korzystanie z Serwisu


12.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


13. Postanowienia końcowe


13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Supertour rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
13.3. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
13.4. Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany regulaminu jest jednoznaczne z podaniem do wiadomości Użytkowników.